Forord

Tidsskriftet "Entomologiske Meddelelser" - Entomologisk Forenings medlemsblad - blev grundlagt i 1887 og er således det ældste danske entomologiske tidsskrift, som stadig udgives. Det har siden sin begyndelse haft til formål at udbrede kendskabet til entomologien i almindelighed og dansk entomologi i særdeleshed.

De første fem bind udkom i årene 1887-1896 og omhandlede primært artikler af særlig relevans for dansk entomologi. Herefter skiftede det format, såvel rent fysisk som (mere gradvis) indholdsmæssigt, og fik efterhånden et mere internationalt tilsnit med en vis andel af bl.a. tysk- og engelsksprogede artikler. I forbindelse med overgangen til det nye format benævntes tidsskriftet nu som "Entomologiske Meddelelser, 2. Række" og nummereringen af de enkelte bind startede forfra. Efter at have praktiseret denne nummerering i nogle år droppedes dog betegnelsen "2. Række", og man vendte tilbage til at nummerere bindene fortløbende fra det først udkomne bind.

Efter at tidsskriftet op igennem 1900-tallet havde fået et stigende indhold af artikler med internationalt sigte, blev det fra bind 39 (1971) besluttet at koncentrere indholdet til primært dansksprogede artikler af særlig relevans for den danske fauna. Samtidig overgik de enkelte bind til at udgøre årgange i stedet for, som tidligere, at være flerårige.

Entomologiske Meddelelser har siden sin begyndelse bragt hen mod 1600 originale, videnskabelige artikler eller mindre meddelelser, næsten 500 boganmeldelser, over 100 biografier eller nekrologer over primært danske entomologer, samt enkelte meddelelser af anden slags.

For at lette overskueligheden over den meget betydelige mængde af information disse publikationer rummer, har Entomologisk Forenings bestyrelse fundet tiden moden til at sammenstille et indeks over indholdet af samtlige udkomne numre af Entomologiske Meddelser til og med bind 67 (årgang 1999). Der har én gang tidligere været udgivet et sådant indeks, dækkende indholdet af tidsskriftet i dets første 30 år (1887-1917) og sammenstillet af K. L. Henriksen i 1918 (Ent. Meddr 12: 45-64). Den emnemæssige opdeling af artiklerne er dog dér relativt summarisk, så vi har valgt også referere til disse artikler i nærværende indeks.

Indekset indeholder oversigter over:

 1. udgivelsestidspunkter for de enkelte bind og hæfter;
 2. videnskabelige artikler og mindre meddelelser (inkl. kongresberetninger), ordnet alfabetisk efter forfatter;
 3. boganmeldelser, ordnet alfabetisk efter forfatter til det anmeldte værk;
 4. personalia (biografier, nekrologer), ordnet alfabetisk efter omtalte personer;
 5. referencer til foreningsberetninger;
 6. et emne-indeks og et systematisk indeks.

I oversigten over de videnskabelige artikler angives, foruden forfatter(e) og årstal, artiklens fulde titel, reference til bind-nummer (med fed) og sidetal i Entomologiske Meddelelser samt hvilken eller hvilke geografiske regioner, som omhandles. Det kan i denne forbindelse bemærkes, at hovedparten (ca. 67%) af artiklerne har særlig relevans for (eller omhandler alene) dansk entomologi, mens en række artikler (ca. 13%) har et mere bredt eller ikke-dansk palæarktisk sigte. Artikler om faunaen i de øvrige biogeografiske regioner udgør kun en mindre andel. Endelig omhandler en væsentlig del (ca. 25%) af artiklerne emner, som er af mere generel karakter eller som ikke har noget specielt geografisk sigte.

Der er i oversigten skelnet mellem følgende kategorier:

 • DAN = Danmark (excl. Færøerne og Grønland)
 • PAL = Palæarktiske region i øvrigt
 • AFR = Afrotropiske region
 • ORI = Orientalske region
 • AUS = Australske region
 • NEO = Neotropiske region
 • NEA = Nearktiske region (incl. Grønland)
 • GEN = Generelle (uden særlig geografisk sigte)

I oversigterne over anmeldelser og personalia anføres omtalens forfatter og publikationsår i parentes, efterfulgt af reference til bind-nummer (med fed) og sidetal i Entomologiske Meddelelser.

I emne-indekset og det systematiske indeks anføres referencer alene med forfatter(e) og publikations-år; de fulde referencer fremgår af foranstående, samlede oversigt over videnskabelige artikler og mindre meddelelser. I det systematiske indeks er referencerne primært fordelt på ordner, men for de større ordners vedkommende er en mere detaljeret inddeling fundet opportun. Der er ved inddelingen tilstræbt en tidssvarende klassifikation, uanset at denne måtte afvige fra den i artiklerne benyttede.

En række personer, til hvem en varm tak rettes, har bidraget ved udarbejdelsen af dette indeks. Således har følgende personer gennemset artikler omhandlende forskellige ordner med henblik på sortering af referencer på familier: Nils Møller Andersen (Heteroptera), Peter Neerup Buhl (Hymenoptera), Frederik Torp Petersen (Diptera) samt Flemming Vilhelmsen, Ole Karsholt og Niels Peder Kristensen (Lepidoptera). Leif Lyneborg har gennemgået publikationerne med henblik på angivelse af geografisk sigte for de enkelte artikler, og Ole Gudik-Sørensen har sammenstillet og indskrevet oversigten over boganmeldelserne. For de øvrige afsnit, inkl. fordelingen af referencer inden for Coleoptera, samt indeksets overordnede struktur og inddeling, er undertegnede (M. Hansen) ansvarlig.

Michael Hansen

(Formand for Entomologisk Forening, 1999)

Leif Lyneborg

(Redaktør af Entomologiske Meddelelser, 1999)