Arkiv: EF møder

Arkiv: EF møder

En oversigt over møder i perioden 2007-12 kan ses som pdf-fil her.

  • 26. maj 2019

   • Ekskursion til Vaserne

   • Mogens Holmen viser rundt i Vaserne hvor vi især leder efter vandlevende insekter.

  • 9. April 2019

   • Insektmobilen

   • Cecilie Svenningsen fortæller om Insektmobilen – en landsdækkende undersøgelse af flyvende insekter.

  • 9.-10. Marts 2019

   • Entomologisk Årsmøde

   • Entomologisk Årsmøde 2019 vil danne rammen om et par dages hyggeligt og udbytterigt samvær for alle entomologisk interesserede, amatører som professionelle

  • 11. December 2018

   • Julearrangement: Sommer i Sibirien

   • Der vil i aften være to oplæg, et med fokus på sommerfugle i det sydlige Sibirien (Anne Andersen Andersen og Maria Mikkelsen) og et med fokus på biller i det østligste af Sibirien (Aslak Kappel Hansen og Mathias Just Justesen). Oplæggene er baseret på oplægsholdernes feltturer til Sibirien i de forgangne år. Der vil være høj diversitet og røverhistorier fra svært tilgængelige egne af verden.

  • 13. November 2018

   • 150-års jubilæum i Entomologisk Forening

   • Reception og fejring af foreningen der fylder 150 år. Velkomst ved formanden. Karsten Schnack causerer om nogle eksempler på foreningens udadvendte aktiviteter.

  • 9. Oktober, 2018

   • Bestemmelsesaften med fokus på bier

   • I aftens anledning er vi så heldige at få selskab af Henning Bang Madsen, Birgitte Hyldal Vollmer og Isabel Calabuig, som med deres store viden om bierne, vil give kyndig vejledning til bestemmelsesarbejdet.

  • 8 September, 2018

   • Insekter i rav

   • Anders Leth Damgaard fortæller om rav, et forunderligt materiale, som kan give os et vindue til fortiden, hvor igennem vi kan se et øjeblik fastfrosset i 3D. Dette giver os muligheden for at studere det liv, som eksisterede i den givende periode, hvor ravstykket var flydende harpiks. De sidste ca. 130 millioner år af jordens historie er i mere eller mindre grad arkiveret i ravet.

  • 26 August, 2018

   • Billejagt i Nørreskoven i Værløse

   • Kom med på billejagt i Nørreskoven! Formålet er at finde så mange sjove dyr som muligt, og på denne tur er der især fokus på løbebiller og rovbiller.

  • 17. April, 2018

   • Ordinær generalforsamling 2018 og foredrag om Thailands natur og insekter

   • Jan Fischer Rasmussen fortæller i billeder om sine mange turer til Thailand.

  • 15. April, 2018

   • Ekskursion: Vandbiller på Amager Fælled

   • Mogens Holmen guider rundt på Amager Fælled i søgning efter vandkræ.

  • 13. marts, 2018

   • Bestemmelsesaften med fokus på bænkebidere

   • Lars Thomas vil stå til rådighed med hjælp og vejledning til bestemmelse af bænkebidere.

  • 27. februar, 2018

   • Hvor vild er Vild Campus?

   • Birgitte Hyldal Vollmer giver foredrag om insekt faunaen i de nyetablerede haver på Nørre Campus

  • 7. november, 2017

   • Stankelben i urørt og forstligt drevet skov

   • David Bille Byriel giver foredrag der prøver at besvare, hvordan skovdrift påvirker diversiteten og artssammensætningen af stankelben.

  • 31. oktober, 2017

   • Bestemmelsesaften i Entomologisk Forening med fokus på tovinger

   • Walther Gritsch, Thomas Pape og David Bille Byriel vil være til stede med kyndig hjælp og vejledning til artsbestemmelse af tovinger.

  • 6. juni 2017,

   • Bestemmelsesaften med fokus på biller

   • Bestemmelsesaften i Entomologisk forening med særligt fokus på bestemmelse af biller. Der vil være stereolupper og enkelte opslagsværker til rådighed, og billeekspert Palle Jørum vil kunne hjælpe til hvordan man artsbestemmer biller.

  • 22. april 2017

   • Ekskursion: Nymfer af guldsmede og vandnymfer

   • Mogens Holmen tager os med til Freerslev Hegn hvor der kigges efter guldsmede, vandnymfer og andre vandlevende insekter.

  • 4. april 2017

   • BIOWIDE - Biodiversitet, eDNA og insektsnaps

   • Tobias Frøslev snakker om BIOWIDE-projektet og brugen af insektsnaps til diversitetsopgørelser på tværs af Danmark.

  • 14. marts 2017

   • Bombardérbiller - kræ med krudt i

   • Palle Jørum fortæller om bombardérbillernes spændende biologi.

  • 17. januar 2017

   • Cikader ved Lars Skipper

   • Vi har også masser af cikader her i landet, hvor over 330 arter er registreret.

  • 6. December 2016

   • Jul i Australien

   • Jan Pedersen præsentation af spændende fund og fortællinger fra ‘Down Under'.

  • 25. september - 30. september 2016

   • XXV International Congress of Entomology

   • Entomological Society of America (ESA) is honored to host ICE 2016, the XXV International Congress of Entomology, under the theme Entomology without Borders. The event is expected to bring together the largest delegation of scientists and experts in the history of the discipline, who will meet in Orlando, Florida, USA.

  • 26. januar 2016, kl. 19:30

  • 1. december 2015, kl. 19:30

  • 27. oktober 2015, kl. 19:30

  • 21. april 2015, kl. 19:30

  • 7. marts - 8. marts 2015

  • 17. februar 2015, kl. 19:30

  • 27. januar 2015, kl. 19:30

  • 25. november 2014, kl. 19:30

   • Foredrag om edderkopper

   • Jørgen Lissner fortæller om og viser billeder af nye arter for den danske edderkoppefauna fra de sidste 10-15 år. Anden del af foredraget vil omhandle informationsdeling på internettet.

  • 21. oktober 2014, kl. 19:30

  • 30. september 2014, kl. 19:30

  • 29. april 2014, kl. 19:30

  • 8. marts - 9. marts 2014

   • Entomologisk Årsmøde 2014

   • Entomologisk Årsmøde er stedet hvor alle med interesse i insekter kan mødes. Der vil være udstilling af insekter, insekt-fotos, bøger om insekter og andet med tilknytning til insekter.

  • 28. januar 2014, kl. 19:30

  • 26. november 2013, kl. 19:30

  • 29. oktober 2013, kl. 19:30

  • 24. september 2013, kl. 19:30

  • 23. april 2013, kl. 19:30

   • Generalforsamling og foredrag om insekter og patogene svampe v. N.V. Meyling

   • Dagsorden for den ordinære generalforsamling Valg af dirigent. Formanden aflægger beretning. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab. Kopi af regnskabet udleveres under generalforsamlingen, eller kan rekvireres hos kassereren. Fastsættelse af kontingent for 2014. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Efter tur afgår Isabel Calabuig, Jan Pedersen, Hans Peter Ravn og Line Sørensen. Sidstnævnte ønsker ikke genvalg, alle øvrige genopstiller. Valg af revisorer og revisorsuppleant. På valg står Henrik Enghoff (1. Revisor) og Phillip Francis Thomsen (2. Revisor) samt Jesper Julskov Schlie (revisorsuppleant). Alle genopstiller. Eventuelt. Efter generalforsamlingen indbyder vi til følgende foredrag: Nicolai Vitt Meyling: Insekter og patogene svampe: værtsspecificitet og forsvarsmekanismer. Næsten alle insekter kan inficeres med svampe, som gennemtrænger kutikula og dræber værten. Der er dog stor forskel på hvilke svampe, der er tale om. Nogle har et meget bredt værtsspektrum, mens andre er mere specialiserede. Feltstudier i Danmark har vist, at interaktionsnetværket mellem svampe og insektarter er ganske kompliceret. Insekterne har som modtræk udviklet forskellige forsvarsmekanismer til at undgå infektion. Jeg vil præsentere eksempler på disse mekanismer med fokus på adfærdsmæssigt forsvar, som muligvis er vidt udbredt blandt insekterne.

  • 9. marts - 10. marts 2013

   • Entomologisk Årsmøde 2013

   • Entomologisk Årsmøde er stedet hvor alle med interesse i insekter kan mødes. Der vil være udstilling af insekter, insekt-fotos, bøger om insekter og andet med tilknytning til insekter ligesom der vil være en special-udstilling af fossiler arrangeret af Fynske Fossilsamlere. Program for årsmødet med tilmeldingsblanket kan hentes som pdf-fil eller som Word-dokument.

  • 29. januar 2013, kl. 19:30

   • Lars Iversen: Landskab og Vandkalv - Landskabsøkologi og spredningspotentiale hos Lys Skivevandkalv

   • Hvad muliggør etableringen af et stort udbredelses område hos arter med en begrænset spredningsevne? Over de seneste par år har jeg forsøgt at besvare dette spørgsmål ved hjælp af vandkalven Lys Skivevandkalv (Graphoderus bilineatus Galewski, 1976). Via feltstudier og baljeeksperimenter har det været muligt at dokumentere at Lys Skivevandkalv vitterligt har et meget begrænset spredningspotentiale og artens lokale udbredelse er stærkt knyttet til landskabets struktur. Resultaterne viser at kombinationen af at være generalist når det kommer til habitatvalg, samt et sammenhængende landskab syntes at bestemme artens udbredelse. Studiet viser at en bred habitatniche kan have stor indflydelse på lavmobile arters evne til at etablere store udbredelsesområder.

  • 4. december 2012, kl. 19:30

   • Temamøde - Julemødet - v. Line Sørensen og Jan Pedersen: Jul i Tofte Skov og Mose - en temaaften

   • Tofte Skov og Mose er et beskyttet område på godt 4.100 ha. Området er domineret af den største eksisterende intakte højmose i den nordvestlige del af Europa, men omfatter også områder med gammel naturskov og andre truede naturtyper. Området er unikt i Danmark, da det i mere end 100 år har været drevet som græsningsskov, græsset af bla. krondyr og vildsvin. Tofte Skov og Mose blev overtaget af Aage V. Jensens Fonde i 2001, og i 2007 blev området sammen med Lille Vildmose og Høstemark Skov udpeget til Natura 2000 område og er dermed et internationalt naturbeskyttelsesområde. I forbindelse med fredningen af området er det besluttet, at store dele af området skal føres tilbage til mere oprindelig natur. I år udkom den første statusbog for Tofte Skov og Mose, udgivet af Aage V. Jensens Fonde, hvor blandt andet resultaterne af lang tids indsamlinger af biller og edderkopper er præsenteret. Det viser sig at området huser en, i Danmark, hidtil uset divers insekt- og smådyrsfauna, som kun for ganske få gruppers vedkomne er nogenlunde undersøgt. Julemødet vil i år blive afholdt som et temamøde. Flere af forfatterne til relevante kapitler i statusbogen for Tofte Skov og Mose vil holde foredrag om dette unikke, megadiverse naturområde. Traditionen tro byder Entomologisk Forening efter foredraget på lidt juleguf og -knas.

  • 30. oktober 2012, kl. 19:30

   • Anne Andersen: Populationsgenetiske undersøgelser af genindførte Maculinea arion (sortplettet blåfugl) i England

   • Sortplettet blåfugl (Maculinea arion) har længe været i tilbagegang i hele Europa. Sommerfuglen forsvandt helt fra England i slutningen af 1970’erne og er siden blevet genindført med individer fra Øland i Sverige. Mange genindførte bestande har været igennem en flaskehals ved deres udsætning og kan lide af indavlsdepression. Jeg har undersøgt det evolutionære potentiale af en af de genindførte engelske bestande.Ved hjælp af mikrosatellitmarkører har jeg sammenlignet den engelske og ølandske bestands genetiske diversitet og deres slægtskab. Jeg fremlægger resulaterne og sammenholder dem med sortplettet blåfugls usædvanlige livscyklus.

  • 25. september 2012, kl. 19:30

   • Andy G. Howe: Et nyt samfundsmedlem: trofiske interaktioner mellem den invasive mariehøne Harmonia axyridis´ hjemmehørende aphidofager og insektpatogene svampe

   • Den invasive harlekinmariehøne, Harmonia axyridis Pallas (Coleoptera: Coccinellidae), ankom til Danmark for knap seks år siden, hvor den største tæthed af mariehønen fortsat findes i Storkøbenhavn. Forskere mener at nedgangen i antallet af visse hjemmehørende mariehøns i adskillige europæiske lande, i takt med H. axyridis spredning i Europa, kan skyldes intraguild/interspecifik prædation og ressource konkurrence. Vi har undersøgt trofiske interaktioner mellem H. axyridis og den hjemmehørende næbtæge Anthocoris nemoralis F. (Heteroptera: Anthocoridae), ved at anvende DNA barcoding, som ind til videre ikke viser tegn på intraguild/interspecifik prædation. Laboratorieforsøg om konkurrence om et fælles fødeemne, bladlusen Eucallipterus tiliae L., støtter resultaterne fra DNA barcoding og antyder samtidig en mulighed for sameksistens mellem prædatorerne: gode nyheder for næbtægen! For at en invasiv art kan etablere sig i et nyt område, skal den overleve flere faktorer, bl.a. reguleringspres, fra de hjemmehørende naturlige fjender. Generalist insektpatogene svampe udgør en gruppe, som muligvis spiller en rolle i reguleringen af H. axyridis (og andre mariehøns), men information om deres effekt på H. axyridis og andre insekter i semi-naturlige områder er generelt manglende. Vi har undersøgt distributionen af insektpatogene svampe i Tilia spp. og deres prævalens i H. axyridis fra samme områder og vil præsentere betydningen af vores resultater ifm. H. axyridis.