Arkiv: EF møder

Indkaldelse til generalforsamling i Entomologisk Forening 2024

23. april kl. 19.00, Universitetsparken 15, 2100 Kbh. Ø – kælderindgangen under (tidligere) Zoologisk Museum – dørene er åbne 15 min. før mødestart.

Dagsorden for generalforsamlingen

 

1.      Valg af referent og dirigent.

2.      Beretning fra bestyrelsen.

3.      Regnskab 2023 v. kassereren.

4.      Indkomne forslag

5.      Budget 2024 v. kassereren

6.      Valg af bestyrelse mv.

 

Jf. vedtægterne er valgene til poster 2-årige, og halvdelen af bestyrelsen, 3-4 medlemmer + formand/kasserer, er på valg af gangen:

 

·         Mogens Hansen (kasserer) – ikke på valg

·         Linda Kjær Thomsen – ikke på valg

·         Frederik Leck Fisher – ikke på valg

·         Lars Thomas – ikke på valg

·         Rasmus Keis Neerbek – ikke på valg (men posten (1 år) ledig i tilfælde af valg til formand)

 

Valg af formand (2 år):

·         Nuværende formand Sigvald Kristensen på valg

Rasmus Keis Neerbek – opstiller

 

Følgende nuværende bestyrelsesmedlemmer er på valg:

·         Jan Fischer Rasmussen  

·         Jan Pedersen

·         Aslak Kappel Hansen  

·         Hjalte Ro Poulsen

 

Valg af revisorer og revisorsuppleant; alle tre vælges for et år ad gangen.

 

Henrik Enghoff revisor.

Bjarne Skule revisor.

Palle Jørum revisor-suppleant.

 

7.      Evt.

 

Efter generalforsamlingen, ca. kl. 20.00 vil Brian Fredensborg holde følgende oplæg:


Foredrag: Hvilken rolle spiller parasitisme i insekternes verden? Et møde med Naturens kriminelle og hvordan de påvirker insekternes liv – og vores.

v. Brian Lund Fredensborg

 Parasitismen er en af de mest udbredte livsformer og insekterne er rigt repræsenteret både som parasitter og som værter for andre parasitiske organismer. Der er dog næppe tvivl om at mangfoldigheden af parasitter blandt insekter formentlig er stærkt undervurderet. I foredraget gives eksempler på hvilke strategier parasitiske insekter benytter sig af i samspillet med deres værter og betydningen af dette for os. Nogle parasitter ændrer værtens adfærd for at øge deres spredning til den næste vært i deres livscyklus, og nogle af de mest opsigtsvækkende adfærdsmanipulationer findes hos insektværter. I foredraget gives eksempler på nogle af disse fascinerende adfærdsændringer hos insekter som kan observeres i vores nærmeste omgivelser.


Julemøde: Årets billeder 2023

5. December 2023  

Så er det tid til at finde de bedste eller sjoveste billeder fra 2023 frem. Vi har projektoren klar, og så kan man ellers præsentere årets sjoveste eller spændende fund. Skulle man have noget der ikke er artsbestemt, så kan det jo også være der kan findes hjælp. Man er naturligvis også velkommen til bare at høre andres røverhistorier. Vi byder på lidt lækkerier, drikkevarer og godt entomologisk selskab.

Kl 19:30
Zoologisk Museum (kælderindgang)
Universitetsparken 15
2100 København Ø  

Foredrag: Danmarks galmyg – ny viden om en understuderet familie v. Hans Henrik Bruun

14. November 2023  

De fleste kender de hårde, spidse galler på bøgeblade, som bøgegalmyggen fremkalder. Men resten af de over 400 arter af galmyg i Danmark lever i noget nær ubemærkethed, selv om deres biologi ofte er yderst fascinerende. Aftenens foredrag formidler ny viden om galmyggefamilien, om dens forskelligartede medlemmer og om deres interaktioner med planter, svampe og andre insekter. Siden den seneste tjekliste blev trykt i 2006 er der fundet ca 120 nye danske arter og strømmen af nyt ser ikke ud til at stilne af. Internationalt har adskillige nye molekylære studier udpeget galmyggefamilien som den suverænt artsrigeste insektfamilie i verden.

Kl 19:30
Zoologisk Museum (kælderindgang)
Universitetsparken 15
2100 København Ø  

Foredrag: De Vilde Bier og Honningbierne

24. Oktober 2023  

Hjalte Calberg Ro-Poulsen er post.doc på IGN, KU og har siden sin kandidat i 2017 arbejdet med forvaltning af vilde bier i Danmark. På tværs af studier er der blevet registreret over 140 arter af vilde bier og oplægget vil omhandle spændende fund og forskningsresultater, heraf case studier om indflydelsen af kommercielle honningbier på græsland og heder ved brug af DNA-metabarcoding og kameramonitering.

Kl 19:30
Zoologisk Museum (kælderindgang)
Universitetsparken 15
2100 København Ø  

Referat GF Entomologisk Forening 23/5 2023

1. Valg af referent og dirigent.

Henrik Enghoff blev valgt som dirigent

Rasmus Keis Neerbek referent

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt samt deltagende medlemmer og bestyrelsesrepræsentanter opfyldte vedtægtskravet og derfor gyldig.

2. Beretning fra bestyrelsen.

Formandens beretning.

Dette punkt blev til bestyrelsens beretning, som Jan Pedersen forestod.

Der har været udfordringer i bestyrelsen, men vi skal nok komme op at køre igen. Formanden er ramt af sygdom, hvilket satte alt i pause en periode.

Jytte Fredskov er afgået ved døden ganske pludseligt. Hun var i mange år en stor rygrad i foreningen. Æret være hendes minde.

Vi har seneste år afholdt møde med Zoologisk Have om pragttorbist, samt en ekskursion til Melby Overdrev - begge ganske velbesøgte.

Vi har indkøbt en masse insektgrej, der kan lånes af foreningens medlemmer. Der følger en procedure for udlån.


Entomologiske Meddelelser endelig udkommet - desværre med visse procedurer som er glippet. Men vi arbejder på at få det op at køre igen, og der opfordres naturligvis til at indsende manuskripter. Der arbejdes også på en større publikation om danske biller.

Pulje fra Friluftsrådet er søgt.

Kassererens beretning

Mogens fremlagde her regnskabet. Der er et lille driftsunderskud, men det skyldes manglende kontingentindbetalinger, da folk ikke har fået girokort i 2022, da dette udsendes sammen med Entomologiske Meddelelser. Men kontingenterne er på vej ind, og der har netto været en lille medlemsfremgang.

Regnskabet blev godkendt.

3. Valg af kasserer (2 år)

Mogens Hansen genopstiller - valgt


4. Valg af bestyrelse.

Sigvald Kristensen (formand) – ikke på valg

Jan Fischer Rasmussen – ikke på valg

Jan Pedersen – ikke på valg

Aslak Kappel Hansen – ikke på valg

Hjalte Ro Poulsen – ikke på valg

Cecilie Svenningsen – genopstiller ikke

David Bille Byriel genopstiller ikke

Rasmus Keis Neerbek - genopstiller - valgt

Frederik Leck Fisher genopstiller - valgt

Lars Thomas opstiller - valgt

Linda Kjær Thomsen opstiller - valgt

Alle opstillede og genopstillede blev valgt, og bestyrelsen består igen af 10 medlemmer.


Tak til Cecilie og David for deres indsats.


5. Valg af revisorer og revisorsuppleant

alle tre vælges for et år ad gangen.

Nuværende revisorer er Henrik Enghoff og Bjarne Skule. Genopstiller

Revisorsuppleant Palle Jørum - genopstiller

Alle genvalgt


6. Budget ved kassereren.

Budget blev kort ridset op mundtligt.

De nuværende kontingentsatser bibeholdes.

Det bemærkes vi skal huske at få opdateret oplysninger om reduceret kontingent for unge som vedtaget på tidligere generalforsamling.

Godkendt

7. Evt.

Linda gjorde opmærksom på facebook-siden Bioblitz DK. Der er også lavet en mailliste der udsendes månedligt, for folk der ikke er på facebook.

Der henstilles til, at vi søger at koordinere datoer for møder med andre naturhistoriske foreninger, så møder ikke falder oven i hinanden.

Ulrik spurgte til manglende opdatering af hjemmeside, hvilket vi absolut har fokus på inkl. mailsystemet.

Karsten efterlyste medlemsoversigt med interesseområder, samt ideer til hvordan man kunne få flere kvindelige medlemmer - de er aktive på fx facebook o.lign., men hvorfor melder de sig ikke ind?

Efter mødet holdt Frederik oplæg om sin tur til Australien, hvor han stødte på et utal af spændende edderkopper og andre dyr.


Arkiv: EF møder

En oversigt over møder i perioden 2007-12 kan ses som pdf-fil her.