Arkiv: EF møder

Referat GF Entomologisk Forening 23/5 2023

1. Valg af referent og dirigent.

Henrik Enghoff blev valgt som dirigent

Rasmus Keis Neerbek referent

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt samt deltagende medlemmer og bestyrelsesrepræsentanter opfyldte vedtægtskravet og derfor gyldig.

2. Beretning fra bestyrelsen.

Formandens beretning.

Dette punkt blev til bestyrelsens beretning, som Jan Pedersen forestod.

Der har været udfordringer i bestyrelsen, men vi skal nok komme op at køre igen. Formanden er ramt af sygdom, hvilket satte alt i pause en periode.

Jytte Fredskov er afgået ved døden ganske pludseligt. Hun var i mange år en stor rygrad i foreningen. Æret være hendes minde.

Vi har seneste år afholdt møde med Zoologisk Have om pragttorbist, samt en ekskursion til Melby Overdrev - begge ganske velbesøgte.

Vi har indkøbt en masse insektgrej, der kan lånes af foreningens medlemmer. Der følger en procedure for udlån.


Entomologiske Meddelelser endelig udkommet - desværre med visse procedurer som er glippet. Men vi arbejder på at få det op at køre igen, og der opfordres naturligvis til at indsende manuskripter. Der arbejdes også på en større publikation om danske biller.

Pulje fra Friluftsrådet er søgt.

Kassererens beretning

Mogens fremlagde her regnskabet. Der er et lille driftsunderskud, men det skyldes manglende kontingentindbetalinger, da folk ikke har fået girokort i 2022, da dette udsendes sammen med Entomologiske Meddelelser. Men kontingenterne er på vej ind, og der har netto været en lille medlemsfremgang.

Regnskabet blev godkendt.

3. Valg af kasserer (2 år)

Mogens Hansen genopstiller - valgt


4. Valg af bestyrelse.

Sigvald Kristensen (formand) – ikke på valg

Jan Fischer Rasmussen – ikke på valg

Jan Pedersen – ikke på valg

Aslak Kappel Hansen – ikke på valg

Hjalte Ro Poulsen – ikke på valg

Cecilie Svenningsen – genopstiller ikke

David Bille Byriel genopstiller ikke

Rasmus Keis Neerbek - genopstiller - valgt

Frederik Leck Fisher genopstiller - valgt

Lars Thomas opstiller - valgt

Linda Kjær Thomsen opstiller - valgt

Alle opstillede og genopstillede blev valgt, og bestyrelsen består igen af 10 medlemmer.


Tak til Cecilie og David for deres indsats.


5. Valg af revisorer og revisorsuppleant

alle tre vælges for et år ad gangen.

Nuværende revisorer er Henrik Enghoff og Bjarne Skule. Genopstiller

Revisorsuppleant Palle Jørum - genopstiller

Alle genvalgt


6. Budget ved kassereren.

Budget blev kort ridset op mundtligt.

De nuværende kontingentsatser bibeholdes.

Det bemærkes vi skal huske at få opdateret oplysninger om reduceret kontingent for unge som vedtaget på tidligere generalforsamling.

Godkendt

7. Evt.

Linda gjorde opmærksom på facebook-siden Bioblitz DK. Der er også lavet en mailliste der udsendes månedligt, for folk der ikke er på facebook.

Der henstilles til, at vi søger at koordinere datoer for møder med andre naturhistoriske foreninger, så møder ikke falder oven i hinanden.

Ulrik spurgte til manglende opdatering af hjemmeside, hvilket vi absolut har fokus på inkl. mailsystemet.

Karsten efterlyste medlemsoversigt med interesseområder, samt ideer til hvordan man kunne få flere kvindelige medlemmer - de er aktive på fx facebook o.lign., men hvorfor melder de sig ikke ind?

Efter mødet holdt Frederik oplæg om sin tur til Australien, hvor han stødte på et utal af spændende edderkopper og andre dyr.


Arkiv: EF møder

En oversigt over møder i perioden 2007-12 kan ses som pdf-fil her.