Vejledning til forfattere

(English version below)

Entomologiske Meddelelser optager først og fremmest originale afhandlinger og andre meddelelser om dansk entomologi (inkl. Færøerne og Grønland). Hovedvægten lægges på artikler, der bidrager til kendskab til den danske entomofauna (i bred forstand: insekter, spindlere, tusindben og skolopendere), til deres taksonomi, økologi, funktionsmorfologi, biogeografi, faunistik, m.v. Afhandlinger vedrørende andre nordeuropæiske og yderligere arktiske områder medtages, såfremt de har en betydning for dansk, færøsk eller grønlandsk entomologi. Desuden optages orienterende stof i form af refererende artikler, mindre meddelelser som f.eks. fundsberetninger og specielle observationer, nekrologer og anmeldelser af entomologisk litteratur.
Redaktøren forbeholder sig retten til at afvise manuskripter der ikke synes egnet til Entomologiske Meddelelser.

Bidragenes sprog er dansk eller engelsk, i undtagelsesfald også norsk eller svensk. Alle artikler forsynes med en engelsk undertitel, såfremt det er gavnligt, og engelsk abstract. Alle ikke-dansksprogede artikler forsynes derudover med et dansk sammendrag (valgfrit for artikler på dansk). 

Forfatternes kontaktoplysninger (tilknytning eller privat) angives med adresse, minimum postnummer og by, og om muligt e-mailadresse. Korresponderende forfatter markeres. 

Artikler er som regel struktureret på den klassiske måde: indledning, materiale og metoder, resultater, diskussion/konklusioner, evt. tak, referencer.
Eventuelle interessekonflikter skal oplyses.
Originale og refererende artikler bedømmes af to reviewere. Forfatterne må gerne foreslå, eller udelukke. Som regel er reviewerne anonyme.
Mindre meddelelser må højst fylde to trykte sider. Disse, såvel som nekrologer, litteraturanmeldelser etc. er mere frie i strukturen og er ikke underlagt peer-review udover redaktørens almene kvalitetssikring.

Deadline for bidrag der skal peer-reviewes er 1. november, for alt andet 1. december - garantier gives dog ikke.

Artsnavne skal stå i kursiv, evt. ønsket fremhævelse af andre tekstdele sker i fed skrift.
Tekster til figurer og tabeller placeres bagerst i manuskriptet. Fodnoter bruges ikke.
Illustrationer, kort og tabeller indleveres i separate filer, dvs. ikke i samme fil som manuskriptet. Billeder har tilstrækkelig høj opløsning (min. 400 dpi ved ønsket størrelse). Husk at gemme de originale billedfiler (inden evt. Photoshop eller lignende) i fald der skal omgøres noget. I visse tilfælde kan det være fordelagtig, at kombinere flere illustrationer i en planche. Evt. fotograf eller anden kilde skal angives, såfremt det ikke er en af forfatterne.

Litteraturlisten skal kun omfatte publikationer der er citeret i artiklen. Referencerne listes alfabetisk efter forfatterens efternavn, derefter kronologisk. Tidsskrifters navne skrives helt ud.

Referencerne citeres efter tidsskriftets standard:
I teksten citeres "Forfatter (1900)", "Forfatter1 & Forfatter2 (1900)", "Forfatter1 et al. (1900)", eller "(Forfatter, 1900)", "(Forfatter, 1900a, 1900b)", "(Forfatter1, 1900; Forfatter2, 1910)" og deres varianter.
I "Referencer":
- artikel: Forfatter1, A.B., C.D. Forfatter & E.F. Forfatter, 1900: Titel. – Entomologiske Meddelelser 92: 3-6. [evt. med doi]
- bog: Forfatter, A.B., 1900: Bogtitel. Forlag, by. 100 pp.
- bogkapitel: Forfatter, A.B., 1900: Kapiteloverskrift. pp. 10-100. – In: C.D. Editor1, E.F. Editor2 & G.H. Editor3 (eds): Bogtitel. Forlag, by. 200 pp.
- software: Forfatter, A.B., 2000: Softwaretitel v.1.1. Firma/organisation, by. – http://www.download_link_hvor_den_kan_fås (tilgået dato).
- website: Forfatter, A.B., 2000: Websitetitel. [evt. A.B. Editor, 1998–2023:]Hosting site. Organisation. – http://www.specifik_link_til_lige_den_citerede_side (tilgået dato).
Informationer der kan gives vedr. software eller websites kan skifte lidt efter tilfældet - se også gerne "how to cite", "about" e.l. henvisninger, der tit indeholder de fornødne informationer.

Hvordan går det videre?
Efter peer-review får forfatterne tilsendt korrektur- og forbedringsforslag, der straks omsættes eller besvares. Når manuskriptet er endegyldig accepteret, opsætter redaktøren det til tryk og sender proof'en til forfatterne. Så snart proof'en er godkendt dannes den ENDEGYLDIGE version til printudgaven. Bemærk: Yderlige ændringer er derfra ikke mulige.
Redaktionen bestræber sig på, at gøre nye artikler (med visse undtagelser) hurtigst muligt tilgængelige for medlemmerne og rundsender en pdf af dem som intern forhåndsvisning. Dette er IKKE en reel publicering, som tydeliggøres af et stempel i toppen af alle sider. Pånær stemplet er det dog den endegyldige version.
Skulle man ønske at citere forhåndsvisningerne i værker INDEN januar (printudgave), så bør det altså ske som "in press", uden sidetal og vol.

Guidelines for authors

Entomologiske Meddelelser publishes mainly original papers and other communications on Danish entomology (incl. Faeroe Islands and Greenland). Emphasis is put on works that promote knowledge of the Danish entomofauna (sensu lato – insects, arachnids, and myriapods), aiming to cover the breadth of the field: taxonomy, ecology, morphology, biogeography, faunistics, etc. Articles focussed on other Northern European or arctic areas are also considered for publication, as long as they are relevant for Danish, Faeroese, or Greenlandic entomology. In addition to original articles, Entomologiske Meddelelser also publishes review articles, short communications, obituaries, and book reviews.
The editor reserves the right to reject manuscripts that are not deemed suitable for Entomologiske Meddelelser.

Contributions are written in Danish or English, exceptions can be made for Swedish and Norwegian. All articles are provided with an English subtitle, where advantageous, and an abstract in English. Non-Danish articles are additionally supplied with a Danish abstract (sammendrag).

 The authors' contact information (institutional or private) is supplied with address (at least zip code, city, and country) and email address where applicable. The corresponding author is identified.

Articles are, as a rule, structured the classical way: introduction, material and methods, results, discussion/conclusion, possibly acknowledgements, references.
Possible conflicts of interrest need to be disclosed.
Original and review papers undergo assessment by two peer-reviewers. The authors are encouraged to propose, or exclude, potential reviewers. Reviews are generally done anonymous.
Short communications have a limit of two printed pages. These, as well as obituaries, book reviews etc. are permitted a more free structure and are not peer-reviewed, apart from the editors general assessment.

Deadline for anything requiring peer review is November 1st, for all other contributions December 1st - no guarantees given.

Species names are set in italics, possibly desired emphasis of other text parts happens through use of bold type.
Texts for figure and table captions are placed at the end of the manuscript. Footnotes are not permitted.
Illustrations, maps, and tables are submitted in separate files, i.e. not included in the manuscript text file. Pictures possess high enough resolution (400dpi or higher at the desired size). Please remember to keep the original picture files (pre-Photoshop or similar modifications), in case something needs to be changed. In certain cases it can be advantageous to combine several illustrations into a plate. Photographer or other source needs to be given, if not member of the co-author group.

The reference list contains only publications actually cited in the manuscript. References are listed alphabetically by authors' surname, then chronologically. Journal names are written out in full.

Citation standard:
In the text as "Author (1900)", "Author1 & Author2 (1900)", "Author1 et al. (1900)", or "(Author, 1900)", "(Author, 1900a, 1900b)", "(Author1, 1900; Author2, 1910)" and their variations.
In the reference list
- articles: Author1, A.B., C.D. Author & E.F. Author, 1900: Title. – Entomologiske Meddelelser 92: 3-6. [doi where applicable]
- book: Author, A.B., 1900: Book title. Publisher, city. 100 pp.
- book chapter: Author, A.B., 1900: Chapter title. pp. 10-100. – In: C.D. Editor1, E.F. Editor2 & G.H. Editor3 (eds): Book title. Publisher, city. 200 pp.
- software: Author, A.B., 2000: Software title v.1.1. Company/organisation, city. – http://www.download_link_where_you_get_this_from (accessed date).
- website: Author, A.B., 2000: Website title. [if appl. A.B. Editor, 1998–2023:]Hosting site. Organisation. – http://www.specific_link_to_exactly_the_cited_web_page (accessed date).
Information that can be found for software and websites can change on a case-by-case basis - please try to find "how to cite", "about" or similar hints, that often contain the information needed. 

What happens next?
After peer-review, the authors are contacted with suggestions for corrections and improvement. The authors implement and/or address these in a timely manner. Once the manuscript is fully accepted, the editor assembles everything for printing and sends a proof to the authors. As soon as the proof is approved, the FINAL version for printing is fixed. Please note: there will be no further changes to the publication.
The editors aim to make new publications accessible to members of the Entomological Society as fast as possible (with certain exceptions). An internal preview is circulated in PDF. This is NOT an actual publication, as emphasized by a stamp at the top of each page. Except for that stamp, though, it is indeed the final version.
Should you want to cite a preview in a work appearing EARLIER than January (print issue), this needs to happen as "in press", without vol. or pages.